2016 Chevrolet Cruze Prices Slashed by Upto 86,000